ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ ಏಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ? NSPAAD ಬಗ್ಗೆ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ >ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೇ 2020 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು>ಇದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.>ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ “ಸುಧಾರಣೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರ” ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. Recently, Which union ministry launched the ‘Report Fish Disease(RFD)’ App? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯವು ‘ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಡಿಸೀಸ್ …

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ Read More »

Share