ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ (Kannada Press Day)

ಏಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ? ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ(Mangaluru Samachara) ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ(Mangaluru Samachara): >ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರದ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯು ಜುಲೈ 1, 1843 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.>ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ.>ಹರ್ಮನ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್(Hermann Mogling) ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು (ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ).>ಇದನ್ನು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಲಿಥೋ ಪ್ರೆಸ್(Basel Mission Litho press) ಮುದ್ರಿಸಿದೆ. Which one of the following is the oldest …

ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ (Kannada Press Day) Read More »

Share