13&14 ಆಗಸ್ಟ್ 2023 Current affairs quiz – Educhamp

13&14 ಆಗಸ್ಟ್ 2023

13&14 ಆಗಸ್ಟ್ 2023 Current affairs quiz – Educhamp

13&14 ಆಗಸ್ಟ್ 2023 Current affairs quiz is useful for upcoming government exams.

1. Where is the headquarters of the National Mineral Development Corporation?
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖನಿಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ?

Answer is B)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖನಿಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (NMDC) ಕುರಿತು:- ಇದು ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಾಪನೆ: 1958. ಸಚಿವಾಲಯ: ಉಕ್ಕಿನ ಸಚಿವಾಲಯ. ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ: ಹೈದರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ NMDC: National Mineral Development Corporation2. Manas Tiger Reserve is located in which state?
ಮಾನಸ್ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ?

Answer is C)
ಮಾನಸ್ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ:- ಇದು ಅಸ್ಸಾಂನ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿದೆ.3. ‘DIKSHA’ web portal is associated with which union ministry?
‘ದೀಕ್ಷಾ’ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

Answer is C)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆ “ದೀಕ್ಷಾ” ಪೋರ್ಟಲ್ ವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಒರಾಕಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.4. Voyager 2 spacecraft is associated with which space Agency?
ವಾಯೇಜರ್ 2 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಯಾವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

Answer is B)
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಾಸಾ ತನ್ನ ವಾಯೇಜರ್ 2 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಿಂದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ.5. ‘Rajmargyatra’ app has been launched by which institution?
‘ರಾಜಮಾರ್ಗಯಾತ್ರೆ’ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ?

Answer is C
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ‘ರಾಜಮಾರ್ಗಯಾತ್ರೆ’ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಗಮ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.Paid ಆಗಸ್ಟ್ 2023 Current affairs quiz in app with Pdf : Click Here

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *