05&06 ಆಗಸ್ಟ್ 2023 Current affairs quiz – Educhamp

05&06 ಆಗಸ್ಟ್ 2023

05&06 ಆಗಸ್ಟ್ 2023 Current affairs quiz – Educhamp

05&06 ಆಗಸ್ಟ್ 2023 Current affairs quiz is useful for upcoming government exams.

1. “Speak UP!” portal is associated with which institution?
“Speak UP!” ಪೋರ್ಟಲ್ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

Answer is A)
ಡೋಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು NADA ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಥ್ಲೀಟ್ ಬೆಂಬಲಿಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಡೋಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು(ಸಂಖ್ಯೆ 1800-119-919) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಡೋಪಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು, NADA “Speak UP!” ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ2. SAGE and SACRED, which were seen in the news, are new portals associated with which segment of population?
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ SAGE ಮತ್ತು SACRED, ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳು ಯಾವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ?

Answer is A)
SAGE ಮತ್ತು SACRED ಪೋರ್ಟಲ್‌: ಇದನ್ನು 2021 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ SAGE ಪೋರ್ಟಲ್, ಹಿರಿಯರ ಆರೈಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. SACRED ಪೋರ್ಟಲ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವವರೊಂದಿಗೆ SAGE: Senior Care Ageing Growth Engine3.Where is the headquarters of the World Trade Organization(WTO) located?
ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WTO) ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ?

Answer is C)
ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ (WTO) ಬಗ್ಗೆ: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಅಂತರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಾಪನೆ: 1 ಜನವರಿ 1995; ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ: ಜಿನೀವಾ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್-ಜನರಲ್: ಎನ್ಗೋಜಿ ಒಕೊಂಜೊ-ಇವೇಲಾ4. Employees’ Provident Fund Organization (EPFO) comes under which Ministry?
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ?

Answer is B)
EPFO: Employees’ Provident Fund Organisation ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ, ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ/ಮರಣ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಾಪನೆ: 4 ಮಾರ್ಚ್ 1952; ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ: ನವದೆಹಲಿ5. Scrub typhus is caused by:
ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್ ___ ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

Answer is D)
ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್ ಅನ್ನು ಬುಷ್ ಟೈಫಸ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಓರಿಯೆಂಟಿಯಾ ಟ್ಸುಟ್ಸುಗಮುಶಿ (Orientia tsutsugamushi) ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ.Paid 05&06 ಆಗಸ್ಟ್ 2023 Current affairs quiz in app with Pdf : Click Here

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *